Ksawerów tel. 42 227 57 78 Pon-Pt: 7-17, Sb: 7-12

/Ksawerów

Koziegłowy tel. 34 31 41 883 Pon-Pt: 7-20, Sb: 7-12

/Koziegłowy

Brak produktów w koszyku.

Warunki gwarancji

I Warunki ogólne.

 1. Przedmiotem gwarancji (zwanej dalej „Gwarancją”) są używane opony i felgi zakupione w sklepie internetowym https://konwit.pl oraz za pośrednictwem platformy Allegro (zwane dalej również „Towarami” ).
 2. Gwarantem w rozumieniu niniejszej Gwarancji jest KON – WIT PLUS Zajkiewicz, Kwiatkowski i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Ksawerowie przy ul. Łódzkiej 183, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000154487, posługująca się numerem NIP: 7311798854 (zwana dalej również „Sprzedawcą”).
 3. Na używane opony ciężarowe, przemysłowe, rolnicze i felgi udzielana jest  Gwarancja na okres 1 (jednego) miesiąca od daty dostarczenia Towaru Kupującemu. 
 4. Na używane opony osobowe i dostawcze udzielana jest Gwarancja na okres 6 (sześciu) miesięcy od daty dostarczenia Towaru Kupującemu.
 5. Niezależnie od Gwarancji opisanych w pkt 3 i 4, na naprawy wykonane przez Sprzedawcę na sprzedanych oponach używanych udzielana jest Gwarancja na okres 3 (trzech) miesięcy od daty dostarczenia towaru kupującemu.
 6. Odpowiedzialność z tytułu Gwarancji obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w Towarach, a w szczególności wady konstrukcyjne lub uszkodzenia powstałe w czasie eksploatacji Towaru przed datą dostarczenia go Kupującemu, o ile ujawnią się one w okresie Gwarancji.
 7. Gwarancja nie obejmuje rekompensaty za utratę czasu, za czasową niesprawność pojazdu, niewygodę oraz związane ze złożeniem zgłoszenia gwarancyjnego  niedogodności lub koszty, a także inne szkody będące następstwem wad Towaru.
 8. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia opon powstałe wskutek:
  1. nieprzestrzegania wymogów eksploatacyjnych dotyczących opon, określonych przez Sprzedawcę,
  2. nieprawidłowego montażu lub demontażu, 
  3. nieprawidłowej eksploatacji opony,
  4. eksploatacji niezgodnie z przeznaczeniem, 
  5. złego stanu technicznego pojazdu, w tym nieprawidłowej geometrii zawieszenia, wadliwej zbieżności kół, wadliwych, uszkodzonych lub zużytych amortyzatorów, hamulców, sprężyn albo innych elementów zawieszenia,
  6. uszkodzeń mechanicznych: przecięć, przebić, w tym w szczególności spowodowanych uderzeniem bieżnikiem lub bokiem opony w przeszkodę,
  7. przeciążania opony i eksploatacji z niewłaściwym ciśnieniem (za wysokim lub zbyt niskim),
  8. nieprawidłowego przechowywania opony, w tym niezabezpieczenia przed działaniem ognia, substancji  żrących, ropopochodnych, ozonu oraz działaniem temperatur powodujących degradacje gumy,
  9. nieprawidłowej techniki jazdy, a w szczególności gwałtownego hamowania i przyspieszania  powodującego spalanie bieżnika oraz jazdy z zablokowanymi kołami,
  10. wypadku drogowego,
  11. umyślnego działania powodującego uszkodzenie opony.
 1. Gwarancja nie obejmuje opon nacinanych i naprawianych we własnym zakresie przez Kupującego (osobiście lub przy pomocy osób trzecich), bez względu na sposób i zakres naprawy oraz bez względu na osobę, która naprawiała oponę.
 2. W celu prawidłowej eksploatacji opony Kupujący jest zobowiązany:
  1. montować w pojeździe opony dokładnie tego rozmiaru, nośności i maksymalnej prędkości, jakie są określone w wymaganiach technicznych dla danego pojazdu,
  2. montować na osi pojazdu opony jednego typu (rozmiar, indeks nośności, symbol prędkości, konstrukcja, rzeźba bieżnika),
  3. opony po zamontowaniu na obręcz wyważyć dynamicznie,
  4. dokonywać regularnych pomiarów ciśnienia w ogumieniu,
  5. eksploatować opony z zachowaniem nominalnego obciążenia i ciśnienia eksploatacyjnego i zasad szczególnej staranności,
  6. sprawdzić dokręcenie koła po przejechaniu 30 km od jego montażu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach gwarancji zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i Kodeksu Cywilnego.

II Procedura gwarancyjna i uprawnienia gwarancyjne

 1. Aby skorzystać z Gwarancji, Kupujący jest zobowiązany do:
  1. dokonania zgłoszenia gwarancyjnego na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : info@konwit.pl
  2. dostarczenia opony objętej Gwarancją do siedziby Gwaranta lub prowadzonych przez niego filii, 
  3. przedłożenia dowodu zakupu opony,
  4. na  żądanie Gwaranta – udostępnienia pojazdu do oceny stanu technicznego przez Gwaranta.
 1. Zgłoszenia gwarancyjne mogą być składane w siedzibie Gwaranta lub prowadzonych przez niego filiach. 
 2. Zgłoszenia gwarancyjne rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1. 
 3. W przypadku stwierdzenia wady Towaru, za którą Gwarant ponosi odpowiedzialność zgodnie z niniejszymi warunkami gwarancyjnymi, zgodnie ze zgłoszeniem gwarancyjnym, Gwarant według swojego wyboru i na swój koszt:
  1. dokona naprawy Towaru, o ile jest to możliwe, lub
  2. wymieni Towar na inny odpowiadający parametrom zakupionego Towaru lub 
  3. zwróci Kupującemu cenę nabycia Towaru pomniejszoną o kwotę odpowiadającą procentowemu stopniu zużycia zakupionej opony/felgi.

III Dodatkowe warunki Gwarancji dla konsumentów oraz osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

 1. Kupujący, któremu przysługuje status konsumenta lub który jest osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, może wykonywać uprawnienia z tytułu niezgodności Towaru z umową niezależnie od uprawnień wynikających z niniejszej Gwarancji. W przypadku braku zgodności Towaru z umową Kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt Sprzedawcy, zaś Gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
 2. Wykonanie uprawnień z Gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z umową.
 3. W razie wykonywania przez Kupującego uprawnień z Gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu niezgodności Towaru z umową ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Sprzedawcę wykonania obowiązków wynikających z Gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

Na stronie Konwit.pl wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania wszystkich funkcji. Oprócz tego na stronie korzystamy także z plików cookies podmiotów trzecich w celu korzystania z zewnętrznych narzędzi analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Informacje gromadzone za pośrednictwem tych plików cookies przetwarzane są również przez dostawców narzędzi zewnętrznych.

Wszystkie potrzebne informacje o cookies znajdziesz w naszej Polityce prywatności. Masz prawo zarządzać plikami cookies, w tym wyłączyć wszystkie pliki cookies, które nie są konieczne do funkcjonowania strony.

Czy wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies, innych niż niezbędne, na zasadach opisanych w Polityce prywatności?

Privacy Settings saved!
Ustawienia ciasteczek cookie

Te pliki cookie pozwalają nam zliczać wizyty i źródła ruchu, dzięki czemu możemy mierzyć i poprawiać wydajność naszej witryny.

 • _ga
 • _gid
 • _gat_gtag_UA_GTM-WQ8J4D5
 • _ga_3S8K12C7BK

Odrzuć wszystkie
Zaakceptuj wszystkie