Ksawerów tel. 42 227 57 78 Pon-Pt: 7-17, Sb: 7-12

/Ksawerów

Koziegłowy tel. 34 31 41 883 Pon-Pt: 7-20, Sb: 7-12

/Koziegłowy

Brak produktów w koszyku.

Regulamin sklepu internetowego KONWIT

Regulamin sklepu internetowego KONWIT

Dzień dobry!

Na początek nasze pełne dane rejestrowe jako sprzedawcy: sprzedawcą jest KON-WIT PLUS” Zajkiewicz, Kwiatkowski i Wspólnicy Sp. j. z siedzibą w Ksawerowie, ul. Łódzka 183, 95-054 Ksawerów, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000154487, posługująca się numerem NIP: 7311798854. 

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zostały zawarte informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia prowadzącego do zawarcia umowy, szczegółach dotyczących realizacji zawartej umowy, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy, czy postępowaniu reklamacyjnym. 

W razie jakichkolwiek uwag, pytań, wątpliwości jesteśmy do Twojej dyspozycji zgodnie z danymi kontaktowymi, które znajdują się pod adresem https://konwit.pl/kontakt/

Zgodnie z przepisami wyznaczyliśmy punkt kontaktowy, który może służyć do bezpośredniej komunikacji z organami państw członkowskich, Komisją, Radą Usług Cyfrowych, a także z innymi podmiotami korzystającymi z serwisu. Punkt kontaktowy znajduje się pod adresem e-mail info@konwit.pl Komunikacja może być prowadzona w języku polskim lub angielskim.

Pozdrawiamy i życzymy udanych zakupów!

Zespół sklepu internetowego KON-WIT

§1 Definicje

Na potrzeby Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Kupujący jest zobowiązany zapłacić Sprzedawcy za Towar;
 2. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna wyposażona w zdolność prawną, w szczególności Konsument lub PNPK;
 3. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą Umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta (PNPK) – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 5. Przedsprzedaż — proces zbierania przez Sprzedawcę zamówień na Towary, które będą dostępne w sprzedaży od określonego terminu, i zawierania Umów przed planowanym terminem wprowadzenia Towarów do sprzedaży;
 6. Regulamin – regulamin sklepu internetowego konwit.pl, dostępny pod adresem https://konwit.pl/regulamin;
 7. Sklep, Serwis – sklep internetowy działający pod adresem https://konwit.pl i jego rozszerzeniami;
 8. Sprzedawca – KON-WIT PLUS” Zajkiewicz, Kwiatkowski i Wspólnicy Sp. j. z siedzibą w Ksawerowie, ul. Łódzka 183, 95-054 Ksawerów, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000154487, posługująca się numerem NIP: 7311798854;
 9. Towar – wszelkie rzeczy ruchome oferowane przez Sprzedawcę w ramach Sklepu;
 10. Towar Używany – Towar, w odniesieniu do którego Kupujący został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od typowych wymogów zgodności z Umową, np. w zakresie kompletności, jakości, funkcjonalności itp.; 
 11. Umowa – umowa zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, której przedmiotem jest świadczenie Usług Elektronicznych lub sprzedaż Towarów na rzecz Kupującego;
 12. Usługi Cyfrowe – usługi pozwalające Kupującemu na:
  • wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej;
  • wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Kupującego lub innych użytkowników Usługi Cyfrowej;
  • inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej;
 13. Usługi Elektroniczne – wszelkie usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego na pośrednictwem Sklepu. Usługi Cyfrowe stanowią rodzaj Usług Elektronicznych;
 14. Treści Kupującego — wszelkie dane lub informacje wytwarzane lub dostarczane przez Kupującego w ramach korzystania ze Sklepu, w szczególności:
  1. opinie o Towarach, Sklepie lub Sprzedawcy
  2. komentarze pod treściami dostępnymi w Sklepie, 
  3. informacje zawarte w profilu Kupującego.

§2 Postanowienia wstępne

 1. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu prowadzi sprzedaż detaliczną Towarów, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego Usługi Elektroniczne. Kupujący może dokonać zakupu Towarów wskazanych na stronach Sklepu lub określonych w ramach Przedsprzedaży. 
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do złożenia zamówienia, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez sprzęt komputerowy lub oprogramowanie Kupującego. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy, aktualny system operacyjny,
  3. standardowa, aktualna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą plików cookies,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. W przypadku, gdy dla korzystania z Towaru konieczne będzie spełnienie dodatkowych warunków technicznych, innych niż wskazane w ust. 3, Sprzedawca poinformuje o tym Kupującego przed złożeniem zamówienia, np. poprzez zawarcie wymagań technicznych w opisie Towaru. 
 5. Zawarcie Umowy sprzedaży Towarów nie może nastąpić w sposób anonimowy ani pod pseudonimem. Kupujący powinien wskazać prawdziwe i kompletne dane osobowe, aby móc zawrzeć taką Umowę. 
 6. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie. 
 7. W celu uniknięcia wątpliwości Sprzedawca wskazuje, że:
  1. Umowy, które dotyczą sprzedaży Towarów, są umowami zobowiązującymi do przeniesienia własności Towaru, do których stosuje się przepisy rozdziału 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
  2. Umowy, które dotyczą Usług Elektronicznych, mogą (ale nie muszą) być umowami o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, do których stosuje się przepisy rozdziału 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§3 Usługi Elektroniczne dotyczące Sklepu

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego Usługi Elektroniczne.  
 2. Podstawową Usługą Elektroniczną świadczoną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie, które prowadzi do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w Sklepie.  
 3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego Usługę Elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła. Kupujący jest zobowiązany zabezpieczyć dostęp do swojego konta Użytkownika przed dostępem osób nieuprawnionych, a ponadto jest zobowiązany nie udostępniać loginu i hasła żadnym osobom trzecim.  
 4. Jeżeli Kupujący zdecyduje się otrzymywać od Sprzedawcy informacje o działalności Sprzedawcy, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego Usługę Elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail, które zawierają informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy. Zapis do bazy użytkowników odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu lub poprzez zaznaczenie stosownego check-boksa podczas składania zamówienia. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych, klikając w przycisk służący do rezygnacji, który jest zamieszczony w każdej wiadomości przesyłanej użytkownikom. Kupujący może także wysłać do Sprzedawcy wiadomość e-mail z prośbą o wypisanie z bazy użytkowników. 
 5. Usługi Elektroniczne są świadczone na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast Umowy dotyczące sprzedaży Towarów zawierane za pośrednictwem Sklepu. 
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług Elektronicznych, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 7. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 8. Z uwagi na to, że Sklep stanowi system teleinformatyczny zarządzany przez Sprzedawcę, Sprzedawca może prowadzić prace techniczne i informatyczne, które będą miały na celu rozwój Sklepu oraz świadczenie Usług Elektronicznych na jak najwyższym poziomie.
 9. W ramach rozwoju Sklepu Sprzedawca może w szczególności:
  1. dodawać nowe funkcjonalności oraz zmieniać lub usuwać istniejące funkcjonalności w ramach Sklepu;
  2. wprowadzić Sklep na inny rodzaj urządzeń, np. na urządzenia przenośne;
  3. udostępnić aplikację związaną ze Sklepem.

§4 Składanie zamówienia

 1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.
 2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. 
 3. Jeżeli Kupujący posiada konto w Sklepie, przed złożeniem zamówienia powinien się do niego zalogować. Logowanie możliwe jest również w trakcie składania zamówienia.   
 4. Wszelkie opisy Towarów dostępne na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu właściwych przepisów prawa cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia Umowy. 
 5. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez dodanie do koszyka Towarów, które interesują Kupującego, a następnie wypełnieniu formularza zamówienia. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór sposobu dostawy zamówionych Towarów oraz wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą. 
 6. W przypadku Towarów, które są Towarami Używanymi, dodatkowym warunkiem złożenia zamówienia jest zaznaczenie check-boksa, że Kupujący wyraża zgodę na nabycie Towaru, który nie jest nowy i nosi ślady używania (jest niepełnowartościowy w rozumieniu właściwych przepisów prawa konsumenckiego).
 7. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 8. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 7.
 9. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi złożenie przez Kupującego oferty nabycia wybranych Towarów od Sprzedawcy, na warunkach określonych w formularzu zamówienia.
 10. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca, najpóźniej w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia otrzymania zamówienia, może:
  1. przyjąć ofertę złożoną przez Kupującego poprzez przyjęcie zamówienia do realizacji — w takim przypadku Umowa sprzedaży Towarów zostaje zawarta z chwilą doręczenia Kupującemu wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji,  
  2. może nie przyjąć oferty Kupującego i anulować złożone zamówienie — w takim przypadku Umowa sprzedaży Towarów nie zostaje zawarta, a Kupującemu są zwracane wszystkie płatności, o ile Kupujący ich dokonał na etapie składania zamówienia. 

§5 Przedsprzedaż

 1. Sprzedawca, w odniesieniu do niektórych rodzajów Towarów, może, ale nie musi, zorganizować Przedsprzedaż. 
 2. Towary objęte Przedsprzedażą są wyraźnie oznaczane w ramach Sklepu jako Towary dostępne w Przedsprzedaży. Na stronie takiego Towaru Sprzedawca zamieszcza informację, od jakiej daty Towar najprawdopodobniej będzie dostępny i od jakiej daty Towary najprawdopodobniej będą wysyłane. 
 3. Na potrzeby zawierania Umów w ramach Przedsprzedaży postanowienia § 4 stosuje się odpowiednio. 
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, o którym mowa w ust. 2, szczególnie na skutek opóźnienia w dostarczaniu Towarów przez osoby trzecie (np. producentów). Sprzedawca będzie informował Kupujących o wszelkich zmianach terminów związanych z Przedsprzedażą, poprzez zamieszczenie informacji w Sklepie oraz wysłanie wiadomości e-mail, na adres podany przez Kupującego. 
 5. W przypadku, gdyby sprzedaż Towaru nie była możliwa na warunkach przewidzianych w Przedsprzedaży (np. dostawcy nie dostarczą odpowiedniej ilości lub rodzajów materiałów, nastąpi wzrost ceny materiałów itp.), Sprzedawca poinformuje Kupującego o tych okolicznościach. 
 6. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem lub PNPK nie zgadza się na przedłużenie terminu dostarczenia Towaru lub zmianę warunków sprzedaży Towaru, może zrezygnować z nabycia Towaru, a Sprzedawca zwraca takiemu Kupującemu wszelkie płatności dokonane w ramach Przedsprzedaży. 

§6 Dostawa

 1. Dostępne do wyboru sposoby dostawy zamówienia są opisane na stronie Sklepu oraz prezentowane Kupującemu na etapie składania zamówienia. Koszt dostawy zamówienia ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu wskaże inaczej. Sprzedawca ma prawo zadecydować o podziale zamówienia na kilka oddzielnych przesyłek bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Kupującego.
 2. W przypadku nieodebrania Towaru lub odmowy odebrania Towaru przez Kupującego oraz jego ewentualnym zwróceniu Sprzedawcy Kupujący może zostać zobowiązany do naprawienia Sprzedawcy szkody, jaką poniósł Sprzedawca na skutek nieodebrania Towaru, np. w postaci kosztów wysyłki, które pokrył Sprzedawca.

§7 Cena i płatności

 1. Dostępne metody płatności za zamówienie są opisane na stronie Sklepu oraz prezentowane Kupującemu na etapie składania zamówienia.
 2. Po potwierdzeniu zamówienia i przyjęciu go do realizacji Kupujący otrzyma od Sprzedawcy e-mail z linkiem, po kliknięciu którego zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności w celu dokonania płatności za zamówienie. Jeżeli Kupujący woli dokonać płatności przelewem bankowym, w wiadomości e-mail od Sprzedawcy instrukcję, w jaki sposób może dokonać płatności za pomocą przelewu bankowego. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić w terminie 3 dni od złożenia zamówienia. Po upływie tego terminu Sprzedawca może przyjąć, że Kupujący zrezygnował z nabycia Towarów, i anulować złożone zamówienie. 
 3. Płatności elektroniczne, w tym płatności kartą płatniczą, obsługiwane są przez PayU.
 4. Jeżeli Kupujący prosi o wystawienie faktury, jest ona doręczana Kupującemu w formie papierowej, wraz z Towarem. 
 5. Wszystkie Ceny podane na stronach Sklepu są cenami brutto.
 6. Sprzedawca jest uprawniony do udzielenia Kupującym rabatów, obniżek lub innych preferencji związanych z ceną według własnego wyboru, w szczególności w ramach organizowanej akcji promocyjnej. Szczegóły akcji promocyjnych określają odrębne regulaminy akcji promocyjnych. Kupującemu nie przysługuje prawo żądania rabatów, obniżek lub innych preferencji, które nie wynikają z akcji promocyjnej. 
 7. W każdym przypadku informowania o obniżeniu Ceny Towaru Sprzedawca obok informacji o obniżonej Cenie zamieszcza również informację o najniższej Cenie tego Towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dany Towar jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej Cenie Sprzedawca zamieszcza również informację o najniższej Cenie tego Towaru, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Towaru do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki. 

§8 Realizacja zamówienia

 1. Realizacja zamówienia polega na skompletowaniu zamówionych Towarów, zapakowaniu ich w celu dostawy do Kupującego oraz nadaniu przesyłki do Kupującego zgodnie z wybraną przez Kupującego formą dostawy zamówienia. 
 2. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą nadania przesyłki do Kupującego (powierzenia przesyłki przewoźnikowi trudniącemu się przewozem). W przypadku dostawy za pośrednictwem przewoźnika Sprzedawca poinformuje Kupującego o przygotowaniu Towaru do wysyłki oraz przekazaniu przesyłki przewoźnikowi. Dokładny termin dostarczenia Towaru określa przewoźnik, chyba że przewoźnik umożliwia Kupującemu dokładne określenie daty i godziny dostarczenia przesyłki. Jeżeli przewoźnik udostępnia taką funkcjonalność, Sprzedawca przekaże Kupującemu dane potrzebne do monitorowania transportu Towaru, w szczególności link do strony internetowej przewoźnika lub do aplikacji przewoźnika.
 3. Kupujący jest obowiązany zbadać przesyłkę w czasie odbioru, w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli Kupujący stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towarów, jest obowiązany dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, np. w postaci spisania protokołu szkody (art. 545 § 2 k.c.).
 4. Czas realizacji zamówienia jest wskazany przy każdym Towarze. Zamówione Towary powinny zostać wydane Konsumentowi lub PNPK w terminie do 30 dni, chyba że w opisie Towaru został wyraźnie oznaczony przez Sprzedawcę dłuższy termin. W takiej sytuacji, składając zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na dłuższy termin realizacji zamówienia wynikający z opisu Towaru. 
 5. Jeżeli Kupujący zamawia Towary z różnym czasem realizacji, dla Sprzedawcy wiążącym terminem realizacji całości zamówienia jest ten najdłuższy spośród wszystkich Towarów wchodzących w skład zamówienia, przy czym Sprzedawca może zaproponować podział zamówienia na kilka niezależnych przesyłek w celu przyspieszenia czasu realizacji w odniesieniu do części Towarów.

§9 Odstąpienie od Umowy Konsumenta lub PNPK bez podania przyczyny

 1. Konsument lub PNPK ma prawo odstąpić Umowy sprzedaży Towaru, która była zawarta za pośrednictwem Sklepu, bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub PNPK, lub wskazaną przez Konsumenta lub PNPK osobę trzecią, inną niż przewoźnik. W przypadku, gdy Umowa obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach termin na odstąpienie od Umowy liczy się od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, jego partii lub części. 
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w stosunku do Umowy:
  1.  w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta albo PNPK lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 3. Aby odstąpić od Umowy, Konsument lub PNPK musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład poprzez pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.
 4. Konsument lub PNPK może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, dostępnego pod adresem https://konwit.pl/centrum-pomocy/, jednak nie jest to obowiązkowe. 
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Konsument lub PNPK wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi lub PNPK prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. 
 6. Konsument lub PNPK ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. 
 7. Konsument lub PNPK ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub PNPK wszystkie otrzymane od Konsumenta lub PNPK płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub PNPK sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przy składaniu zamówienia), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. 
 9. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub PNPK wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument lub PNPK nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 
 10. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta lub PNPK, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub PNPK do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub PNPK dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Konsument lub PNPK ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Sprzedawcy przysługuje prawo dokonania potrącenia swojej wierzytelności wobec Kupującego z tego tytułu zgodnie z art. 498 k.c. i następne.

§10 Gwarancja Sprzedawcy

 1. Sprzedawca udziela Kupującym gwarancji na zasadach opisanych w warunkach gwarancji, które stanowią Załącznik nr 1. 
 2. W przypadku Konsumentów lub PNPK uprawnienia wynikające z gwarancji nie wpływają na uprawnienia wynikające z odpowiedzialności Sprzedawcy za zgodność Towaru z Umową. 

§11 Rękojmia za wady i odpowiedzialność za zgodność Towaru z Umową

 1. Rękojmia za wady Towarów, o jakiej mowa w przepisach Kodeksu cywilnego, jest wyłączona w przypadku Umów sprzedaży Towarów, które są zawierane przez Kupujących innych niż Konsument lub PNPK. 
 2. Do Umów sprzedaży Towarów, które są zawierane przez Konsumenta lub PNPK, stosuje się przepisy o odpowiedzialności za zgodność Towaru z Umową, które są zawarte w ustawie o prawach konsumenta, z uwzględnieniem postanowień Regulaminu.  W przypadku, gdy Usługi Elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę stanowią równocześnie Usługi Cyfrowe, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zgodność Usług Cyfrowych z Umową na zasadach przewidzianych w rozdziale 5b ustawy o prawach konsumenta.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta oraz PNPK za zgodność Towaru z Umową. Zgodność Towaru z Umową ocenia się zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta. 
 4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że:
  1. termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy;
  2. Umowa dotyczy Towaru Outletowego, gdzie Kupujący wyraźnie wyraził zgodę na nabycie Towaru Outletowego.

§12 Wymiana lub naprawa Towaru niezgodnego z Umową

 1. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Konsument lub PNPK może żądać jego naprawy lub wymiany.
 2. Sprzedawca może:
  1. dokonać wymiany, gdy Konsument lub PNPK żąda naprawy, lub
  2. dokonać naprawy, gdy Konsument lub PNPK żąda wymiany,

jeżeli doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub PNPK jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. 

 1. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić wymiany lub naprawy w celu doprowadzenia do zgodności Towaru z Umową. 
 2. Konsument lub PNPK udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie, a Sprzedawca odbiera go na swój koszt. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 3. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie, nie dłuższym niż 21 dni, od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta lub PNPK o braku zgodności Towaru z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub PNPK, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument lub PNPK go nabył.

§13 Obniżenie Ceny lub odstąpienie od Umowy w przypadku Towaru niezgodnego z Umową

 1. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Konsument lub PNPK może złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
  1. Sprzedawca odmówił naprawy lub wymiany Towaru zgodnie z § 12 ust. 3;
  2. Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową;
  3. brak zgodności Towaru z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową;
  4. brak zgodności Towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków, o których mowa w § 12 ust. 1;
  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub PNPK.
 2. Obniżona Cena musi pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową.
 3. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub PNPK kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia Ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub PNPK o obniżeniu Ceny.
 4. Konsument lub PNPK nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową jest istotny.
 5. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy Konsument lub PNPK może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta lub PNPK wraz z Towarami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument lub PNPK zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową.
 6. W razie odstąpienia od Umowy Konsument lub PNPK niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub PNPK Cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu Ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub PNPK, chyba że Konsument lub PNPK wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§14 Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Sklep wykorzystuje technologię plików cookies. 
 3. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://konwit.pl/polityka-prywatnosci/

§15 Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza Kupującego, że treści dostępne na stronach Sklepu oraz elementy produktów fizycznych (np. projekty graficzne) mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy lub innym podmiotom uprawnionym, a także bazy danych chronione na podstawie przepisów o ochronie baz danych.
 2. Sprzedawca poucza Kupującego, że eksploatacja treści objętych prawami autorskimi lub korzystanie z baz danych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy lub innego podmiotu uprawnionego, z wyjątkiem korzystania w ramach dozwolonego użytku, stanowi naruszenie praw własności intelektualnej i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 3. Sprzedawca może zawrzeć z Kupującym odrębną umowę licencyjną związaną z korzystaniem przez Kupującego z treści lub baz danych należących do Sprzedawcy (np. poprzez wykorzystywanie fotografii produktowych, posługiwanie się opisami produktów itp.). W celu zawarcia takiej umowy Kupujący powinien zwrócić się do Sprzedawcy z propozycją zawarcia umowy licencyjnej, informując Sprzedawcę w szczególności o celach, w jakich zamierza korzystać z treści lub baz danych należących do Sprzedawcy, oraz o zakładanym czasie korzystania.  Po otrzymaniu takiej propozycji Sprzedawca przedstawi ofertę zgodnie z własną polityką licencyjną.

§16 Opinie

 1. Sprzedawca może udostępnić Kupującym możliwość zamieszczania opinii o Sklepie, Sprzedawcy lub Towarach — w ramach Sklepu lub serwisów zewnętrznych należących do osób trzecich. W takim przypadku do zamieszczania opinii stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu.
 2. Zamieszczenie opinii jest możliwe po skorzystaniu ze Sklepu, w szczególności po zawarciu Umowy, przy czym zamieszczenie opinii jest możliwe w każdym czasie. 
 3. Kupujący powinien formułować opinie w sposób rzetelny, uczciwy i merytoryczny, w miarę możliwości poprawny językowo oraz bez używania wulgaryzmów i innych słów powszechnie uznawanych za obraźliwe. 
 4. Zakazane jest zamieszczanie opinii:
  1. bez uprzedniego skorzystania ze Sklepu;
  2. na temat Towarów, z których Kupujący nie korzystał lub których nie nabył,
  3. wypełniających znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
  4. naruszających dobra osobiste Sprzedawcy lub osoby trzeciej;
  5. przez opłaconych użytkowników, w szczególności w celu sztucznego podwyższenia oceny Towaru.
 5. Sprzedawca może w każdej chwili dokonywać weryfikacji, czy zamieszczone opinie są zgodne z Regulaminem, a w szczególności, czy pochodzą od Kupujących, którzy rzeczywiście korzystali z Towaru lub nabyli Towar. Oprócz tego, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości Kupującego dotyczących zamieszczonych opinii, Kupujący może zgłosić Sprzedawcy opinię do weryfikacji. Po otrzymaniu zgłoszenia od Kupującego Sprzedawca podejmie działania, odpowiednie do posiadanych możliwości, które będą miały na celu weryfikację zamieszczonej opinii.
 6. W przypadku zamieszczenia opinii niespełniającej wymagań przewidzianych w Regulaminie Sprzedawca może odmówić publikacji opinii lub ją usunąć. 

§17 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma między innymi możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej Umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 2. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§18 Reklamacje

 1. Każdemu Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Sklepu lub wykonaniem Umowy. W celu ułatwienia Konsumentowi lub PNPK realizacji uprawnień związanych z odpowiedzialnością Sprzedawcy za zgodność Towaru z Umową, Sprzedawca przygotował wzór formularza reklamacyjnego, którym Konsument lub PNPK może się posłużyć. Wzór dostępny jest pod adresem https://konwit.pl/centrum-pomocy/
 2. Reklamacje należy zgłaszać do Sprzedawcy na adres info@konwit.pl
 3. Reklamacje Kupujących rozpatrywane będą na bieżąco, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacji.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Kupującego na kontakt podany przez Kupującego podczas składania reklamacji.

§19 Zamieszczanie Treści Kupującego w Serwisie

 1. Jeżeli Kupujący zamierza zamieścić jakiekolwiek Treści Kupującego w Serwisie, jest zobowiązany zredagować Treści Kupującego zgodnie z regułami języka polskiego, w sposób wyważony i merytoryczny. 
 2. Kupujący nie może zamieszczać Treści Kupującego, które stanowią nielegalne treści w rozumieniu aktu o usługach cyfrowych (DSA) lub w inny sposób są niezgodne z Regulaminem lub dobrymi obyczajami, co oznacza, że nie można zamieszczać Treści Kupującego, które w szczególności : 

1) dotyczą spraw technicznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu – sprawy techniczne powinny być zgłaszane przez Kupujących elektronicznie na adres e-mail info@konwit.pl;

2) zawierają linki lub inne treści o charakterze spamu; 

3) służą prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Sprzedawcy, np. promowaniu konkurencyjnych sklepów internetowych; 

4) służą prowadzeniu niedozwolonych działań reklamowych, promocyjnych, marketingowych, w szczególności poprzez zamieszczanie reklam, sprzedaż oraz promowanie produktów, usług, projektów, zbiórek; 

5) służą prowadzeniu działań zakazanych przez prawo, np. próbom oszustwa i wyłudzania środków finansowych od innych Kupujących; 

6) nawołują do przemocy wobec jakichkolwiek istot żywych, w tym zwierząt, lub pochwalają taką przemoc; 

7) propagują jakikolwiek faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa; 

8) nawołują do nienawiści na tle różnic płciowych, seksualnych, narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, lub pochwalają taką nienawiść; 

9) znieważają grupę ludności albo poszczególne osoby z powodu jej przynależności płciowej, seksualnej, narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości; 

10) zawierają treści o charakterze szowinistycznym lub mizoginistycznym, jak również noszące znamiona dyskryminacji płciowej; 

11) zniesławiają lub znieważają jakąkolwiek osobę trzecią; 

12) naruszają dobra osobiste jakiejkolwiek osoby trzeciej; 

13) naruszają prawa autorskie jakiejkolwiek osoby trzeciej; 

14) zawierają wulgaryzmy lub inne treści o charakterze obraźliwym;

15) nawołują do zachowań niebezpiecznych lub pochwalają takie zachowania; 

16) obrażają uczucia religijne; 

17) mogą wywoływać dyskomfort innych Kupujących, w szczególności poprzez brak empatii lub szacunku dla innych Kupujących; 

18) naruszają obowiązujący porządek prawny lub dobry obyczaje w inny sposób niż określony w pkt 1 – 17.

 1. Sprzedawca w każdej chwili może weryfikować Treści Kupującego zamieszczane przez Kupujących. Sprzedawca przeprowadza weryfikację w sposób niearbitralny, obiektywny i z zachowaniem należytej staranności. Jednocześnie Sprzedawca  zastrzega, że nie ma obowiązku uprzedniego kontrolowania Treści Kupujących  zamieszczanych przez Kupujących, w szczególności poprzez kontrolę prewencyjną (np. w ramach uprzedniego zatwierdzania Treści Kupujących dodawanych przez Kupujących) lub w jakiejkolwiek innej formie sprawdzania Treści Kupujących. 
 2. W razie wykrycia niezgodności Treści Kupującego z Regulaminem, Treść Kupującego może zostać zablokowana i stać się niewidoczna dla innych Kupujących, a w przypadku rażącego naruszenia Regulaminu — usunięta z Serwisu. 
 3. W przypadku zablokowania lub usunięcia Treści Kupującego, Sprzedawca  niezwłocznie powiadamia o tym Kupującego, który zamieścił Treści Kupującego  podlegające zablokowaniu lub usunięciu, podając uzasadnienie dla swojej decyzji.
 4. W przypadku zablokowania lub usunięcia Treści Kupującego jako niezgodnych z Regulaminem Kupujący, który zamieścił te Treści Kupującego, może złożyć odwołanie na zasadach opisanych w § 20. 
 5. Sprzedawca zapewnia, że odwołania dotyczące Treści Kupującego nie będą rozpatrywane w sposób zautomatyzowany — za weryfikację zasadności zablokowania lub usunięcia Treści Kupującego będzie odpowiadał personel Sprzedawcy.
 6. W przypadku, gdy Treści Kupującego, które zostały zamieszczone przez Kupującego w Serwisie, mogą naruszać Regulamin, inny Kupujący lub osoba trzecia może zgłosić takie Treści Kupującego w celu ich weryfikacji przez Sprzedawcę. Zgłoszenie naruszenia może nastąpić: 

1) drogą e-mailową, na adres info@konwit.pl; 

2) poprzez formularz kontaktowy zamieszczony w Serwisie.

 1. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 8, musi zawierać wszystkie elementy wymagane na mocy aktu o usługach cyfrowych (DSA), takie jak: 

1) wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których dana osoba lub dany podmiot zarzucają, że Treści Kupującego są niezgodne z Regulaminem; 

2) jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak dokładny adres URL lub dokładne adresy URL, oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację Treści Kupującego, stosownie do rodzaju Treści Kupującego i konkretnego rodzaju usługi hostingu; 

3) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE; 

4) oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne. 

 1. Po otrzymaniu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 9, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza zgłaszającemu otrzymanie zgłoszenia — drogą elektroniczną, na podany adres elektroniczny. W przypadku, gdy zgłoszenie jest niepełne lub zawiera inne błędy, Sprzedawca może zwrócić się do zgłaszającego z prośbą o uzupełnienie lub poprawienie zgłoszenia. Jeżeli zgłaszający nie dokona uzupełnienia lub poprawienia zgłoszenia najpóźniej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia wezwania przez Sprzedawcę, zgłoszenie pozostawia się bez rozpoznania. 
 2. Weryfikacja Treści Kupującego przez Sprzedawcę nastąpi najpóźniej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowego zgłoszenia. Sprzedawca przeprowadza weryfikację w sposób niearbitralny, obiektywny i z zachowaniem należytej staranności. Sprzedawca w celu weryfikacji Treści Kupującego może zażądać od zgłaszającego dodatkowych informacji lub dokumentów, np. potwierdzających posiadanie praw, które weryfikowane Treści Kupującego potencjalnie naruszają. 
 3. W trakcie dokonywania weryfikacji Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania Treści Kupującego w taki sposób, aby stały się niewidoczne dla innych Kupujących.
 4. Po dokonaniu weryfikacji Sprzedawca może trwale zablokować lub usunąć Treści Kupującego jako naruszające Regulamin albo uznać, że Treści Kupującego nie naruszają Regulaminu. Jeżeli Treści Kupującego zostały wcześniej zablokowane, a po weryfikacji okazało się, że Treści Kupującego nie naruszają Regulaminu, Sprzedawca niezwłocznie przywraca Treści Kupującego oraz powiadamia o tym zgłaszającego, podając uzasadnienie dla swojej decyzji. 
 5. W przypadku zablokowania lub usunięcia Treści Kupującego, Sprzedawca  niezwłocznie powiadamia o tym zarówno zgłaszającego, jak i Kupującego, który zamieścił Treści Kupującego podlegające zablokowaniu lub usunięciu, podając uzasadnienie dla swojej decyzji. 
 6. W przypadku zablokowania lub usunięcia Treści Kupującego jako niezgodnych z Regulaminem lub odmowy zablokowania lub usunięcia Treści Kupującego,  Kupujący, który zamieścił te Treści Kupującego, lub zgłaszający mogą złożyć odwołanie na zasadach opisanych w § 20. 
 7. Sprzedawca zapewnia, że wszelkie odwołania dotyczące Treści Kupującego nie będą rozpatrywane w sposób zautomatyzowany — za weryfikację zasadności zablokowania lub usunięcia Treści Kupującego będzie odpowiadał personel Sprzedawcy.
 8. Jeżeli Kupujący korzysta z Serwisu niezgodnie z Regulaminem, zamieszczając jakiekolwiek Treści Kupującego sprzeczne z Regulaminem, Sprzedawca może:

1) dokonać blokady konta Kupującego lub

2) trwale usunąć konto Kupującego lub

3) zawiesić Kupującemu korzystanie z określonych funkcjonalności Serwisu lub 

4) trwale uniemożliwić Kupującemu korzystanie z określonych funkcjonalności Serwisu. 

 1. Wybór środka, o którym mowa w ust. 17, zależy od okoliczności sprawy oraz wagi naruszenia, jakiego dopuścił się Kupujący podczas korzystania z Serwisu. Działania te pozostają niezależne od innych działań, jakie może podjąć Sprzedawca w stosunku do Treści Kupującego, takich jak zablokowanie dostępu lub trwałe usunięcie Treści Kupującego. 
 2. Przy wyborze środka, o którym mowa w ust. 17, Sprzedawca działa z należytą starannością, w sposób obiektywny i proporcjonalny oraz z należytym uwzględnieniem praw i prawnie uzasadnionych interesów wszystkich zaangażowanych stron. 
 3. Blokada konta Kupującego lub zawieszenie korzystania z określonych funkcjonalności Serwisu może nastąpić na okres od 10 do 100 dni. Po upływie  przewidzianego okresu Sprzedawca zdejmuje blokadę konta Kupującego lub przywraca dostęp do funkcjonalności Serwisu, które pozostawały zawieszone. 
 4. W przypadku zastosowania środka, o którym mowa w ust. 17, Kupujący, wobec którego środek został zastosowany, może złożyć odwołanie na zasadach opisanych w § 20. 
 5. Sprzedawca zapewnia, że wszelkie odwołania dotyczące zastosowania środka, o którym mowa w ust. 1, nie będą rozpatrywane w sposób zautomatyzowany – za weryfikację zasadności zastosowania danego środka będzie odpowiadał personel Sprzedawcy.

§20 Procedura odwoławcza

 1. W przypadku, gdy: 

1) Sprzedawca nie zablokował lub nie usunął Treści Kupującego mimo zgłoszenia ze strony innego Kupującego lub osoby trzeciej; 

2) Treści Kupującego zostały zablokowane lub usunięte niezgodnie z postanowieniami Regulaminu; 

3) Sprzedawca zastosował wobec Kupującego jakiekolwiek sankcje związane z Treściami Kupującego (zawieszenie lub zakończenie świadczenia Usług w ramach Serwisu, zawieszenie lub usunięcie konta Kupującego itp.) – Kupujący, który opublikował Treści Kupującego, lub osoba, która zgłosiła Treści Kupującego do weryfikacji, może złożyć odwołanie. 

 1. Każda decyzja Sprzedawcy związana z Treściami Kupującego musi zawierać uzasadnienie, które umożliwi złożenie odwołania — z wyjątkiem sytuacji, gdy Sprzedawca otrzyma nakaz związany z Treściami Kupującego od odpowiedniej służby lub organu władzy publicznej. Uzasadnienie musi spełniać wymagania przewidziane w akcie o usługach cyfrowych (DSA) i obejmować takie informacje, jak: 

1) wskazanie, czy decyzja obejmuje usunięcie Treści Kupującego, uniemożliwienie dostępu do nich lub ograniczenie widoczności Treści Kupującego albo nakłada inne środki, o których mowa w Regulaminie, w odniesieniu do tych Treści Kupującego, oraz, w stosownych przypadkach, zakres terytorialny decyzji i okres jej obowiązywania; 

2) fakty i okoliczności, na podstawie których podjęto decyzję, w tym w stosownych przypadkach informację, czy decyzję podjęto na podstawie zgłoszenia dokonanego przez innego Kupującego lub osobę trzecią, czy na podstawie dobrowolnych czynności sprawdzających prowadzonych z inicjatywy Sprzedawcy oraz, gdy jest to absolutnie niezbędne, tożsamość zgłaszającego; 

3) w stosownych przypadkach informacje na temat wykorzystania zautomatyzowanych środków podczas podejmowania decyzji, w tym informację, czy decyzję podjęto w odniesieniu do Treści Kupującego wykrytych lub zidentyfikowanych z wykorzystaniem zautomatyzowanych środków; 

4) jeżeli decyzja dotyczy potencjalnie niedozwolonych Treści Kupującego, wskazanie podstawy prawnej lub podstawy umownej, na której opiera się decyzja, oraz wyjaśnienia dotyczące powodów, dla których na tej podstawie uznaje się dane Treści Kupującego za niedozwolone; 

5) jasne i przyjazne dla Kupującego informacje na temat przysługujących Kupującemu lub zgłaszającemu możliwości odwołania się od decyzji. 

 1. Odwołanie można złożyć poprzez wysłanie odwołania: 

1) na adres elektroniczny info@konwit.pl

2) za pomocą formularza kontaktowego; 

3) na piśmie, najlepiej listem poleconym — na adres siedziby Sprzedawcy.

 1. Odwołanie powinno zawierać: 

1) imię i nazwisko (ewentualnie firmę) odwołującego; 

2) dane kontaktowe; 

3) szczegółowe uzasadnienie, dlaczego w opinii odwołującego decyzja Sprzedawcy była błędna i powinna zostać zmieniona. 

 1. Po otrzymaniu odwołania Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie – drogą elektroniczną, na podany adres elektroniczny. 
 2. Odwołania są rozpatrywane w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia złożenia odwołania.

§21 Odpowiedzialność Sprzedawcy za Treści Kupującego

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za Treści Kupującego zamieszczone w Serwisie, pod warunkiem że Sprzedawca : 

1) nie ma faktycznej wiedzy o nielegalnej działalności lub nielegalnych Treściach Kupującego, a w odniesieniu do roszczeń odszkodowawczych – nie wie o stanie faktycznym lub okolicznościach, które w sposób oczywisty świadczą o nielegalnej działalności lub nielegalnych Treściach Kupującego lub 

2) podejmuje bezzwłocznie odpowiednie działania w celu usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do nielegalnych Treści Kupującego, gdy uzyska taką wiedzę lub wiadomość.

 1. Jeżeli Sprzedawca poweźmie wiarygodne informacje o możliwości popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przez Kupującego, Sprzedawca jest uprawniony i zobowiązany do powiadomienia o tym odpowiednich służb lub organów władzy publicznej, a także przekazania im danych dotyczących Kupującego. To samo dotyczy sytuacji, gdy służby lub organy władzy publicznej zwrócą się do Sprzedawcy o udostępnienie danych Kupującego, w szczególności na potrzeby prowadzonych postępowań cywilnych lub karnych.

§22 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany Cen Towarów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków Umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych powodów takich jak zmiany przepisów prawa, zmiany technologiczne, zmiany biznesowe — bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego na podstawie Umów zawartych przed zmianą Regulaminu. Kupujący, którzy posiadają zarejestrowane konto w Sklepie, o każdej zmianie Regulaminu zostaną poinformowani poprzez wysyłkę wiadomości na adres e-mail przypisany do konta użytkownika. W razie braku akceptacji nowego Regulaminu Kupujący może nieodpłatnie usunąć swoje konto użytkownika.
 3. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów oraz PNPK, w przypadku których właściwość sądu ustalana jest na zasadach ogólnych. 
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 17.02.2024.
 5. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu sklepu internetowego KON-WIT

GWARANCJA

I Warunki ogólne.

 1. Przedmiotem gwarancji (zwanej dalej „Gwarancją”) są używane opony i felgi zakupione w sklepie internetowym https://konwit.pl (zwane dalej również „Towarami” ).
 2. Gwarantem w rozumieniu niniejszej Gwarancji jest KON – WIT PLUS Zajkiewicz, Kwiatkowski i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Ksawerowie przy ul. Łódzkiej 183, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000154487, posługująca się numerem NIP: 7311798854 (zwana dalej również „Sprzedawcą”).
 3. Na używane opony ciężarowe, przemysłowe, rolnicze i felgi udzielana jest  Gwarancja na okres 1 (jednego) miesiąca od daty dostarczenia Towaru Kupującemu. 
 4. Na używane opony osobowe i dostawcze udzielana jest Gwarancja na okres 6 (sześciu) miesięcy od daty dostarczenia Towaru Kupującemu.
 5. Niezależnie od Gwarancji opisanych w pkt 3 i 4, na naprawy wykonane przez Sprzedawcę na sprzedanych oponach używanych udzielana jest Gwarancja na okres 3 (trzech) miesięcy od daty dostarczenia towaru kupującemu.
 6. Odpowiedzialność z tytułu Gwarancji obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w Towarach, a w szczególności wady konstrukcyjne lub uszkodzenia powstałe w czasie eksploatacji Towaru przed datą dostarczenia go Kupującemu, o ile ujawnią się one w okresie Gwarancji.
 7. Gwarancja nie obejmuje rekompensaty za utratę czasu, za czasową niesprawność pojazdu, niewygodę oraz związane ze złożeniem zgłoszenia gwarancyjnego  niedogodności lub koszty, a także inne szkody będące następstwem wad Towaru.
 8. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia opon powstałe wskutek:
  1. nieprzestrzegania wymogów eksploatacyjnych dotyczących opon, określonych przez Sprzedawcę,
  2. nieprawidłowego montażu lub demontażu, 
  3. nieprawidłowej eksploatacji opony,
  4. eksploatacji niezgodnie z przeznaczeniem, 
  5. złego stanu technicznego pojazdu, w tym nieprawidłowej geometrii zawieszenia, wadliwej zbieżności kół, wadliwych, uszkodzonych lub zużytych amortyzatorów, hamulców, sprężyn albo innych elementów zawieszenia,
  6. uszkodzeń mechanicznych: przecięć, przebić, w tym w szczególności spowodowanych uderzeniem bieżnikiem lub bokiem opony w przeszkodę,
  7. przeciążania opony i eksploatacji z niewłaściwym ciśnieniem (za wysokim lub zbyt niskim),
  8. nieprawidłowego przechowywania opony, w tym niezabezpieczenia przed działaniem ognia, substancji  żrących, ropopochodnych, ozonu oraz działaniem temperatur powodujących degradacje gumy,
  9. nieprawidłowej techniki jazdy, a w szczególności gwałtownego hamowania i przyspieszania  powodującego spalanie bieżnika oraz jazdy z zablokowanymi kołami,
  10. wypadku drogowego,
  11. umyślnego działania powodującego uszkodzenie opony.
 1. Gwarancja nie obejmuje opon nacinanych i naprawianych we własnym zakresie przez Kupującego (osobiście lub przy pomocy osób trzecich), bez względu na sposób i zakres naprawy oraz bez względu na osobę, która naprawiała oponę.
 2. W celu prawidłowej eksploatacji opony Kupujący jest zobowiązany:
  1. montować w pojeździe opony dokładnie tego rozmiaru, nośności i maksymalnej prędkości, jakie są określone w wymaganiach technicznych dla danego pojazdu,
  2. montować na osi pojazdu opony jednego typu (rozmiar, indeks nośności, symbol prędkości, konstrukcja, rzeźba bieżnika),
  3. opony po zamontowaniu na obręcz wyważyć dynamicznie,
  4. dokonywać regularnych pomiarów ciśnienia w ogumieniu,
  5. eksploatować opony z zachowaniem nominalnego obciążenia i ciśnienia eksploatacyjnego i zasad szczególnej staranności,
  6. sprawdzić dokręcenie koła po przejechaniu 30 km od jego montażu.

II Procedura gwarancyjna i uprawnienia gwarancyjne

 1. Aby skorzystać z Gwarancji, Kupujący jest zobowiązany do:
  1. dokonania zgłoszenia gwarancyjnego na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : info@konwit.pl
  2. dostarczenia opony objętej Gwarancją do siedziby Gwaranta lub prowadzonych przez niego filii, 
  3. przedłożenia dowodu zakupu opony,
  4. na  żądanie Gwaranta – udostępnienia pojazdu do oceny stanu technicznego przez Gwaranta.
 1. Zgłoszenia gwarancyjne mogą być składane w siedzibie Gwaranta lub prowadzonych przez niego filiach. 
 2. Zgłoszenia gwarancyjne rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1. 
 3. W przypadku stwierdzenia wady Towaru, za którą Gwarant ponosi odpowiedzialność zgodnie z niniejszymi warunkami gwarancyjnymi, zgodnie ze zgłoszeniem gwarancyjnym, Gwarant według swojego wyboru i na swój koszt:
  1. dokona naprawy Towaru, o ile jest to możliwe, lub
  2. wymieni Towar na inny odpowiadający parametrom zakupionego Towaru lub 
  3. zwróci Kupującemu cenę nabycia Towaru pomniejszoną o kwotę odpowiadającą procentowemu stopniu zużycia zakupionej opony/felgi.

III Dodatkowe warunki Gwarancji dla konsumentów oraz przedsiębiorców na prawach konsumenta (PNPK).

 1. Kupujący, któremu przysługuje status konsumenta lub PNPK, może wykonywać uprawnienia z tytułu niezgodności Towaru z umową niezależnie od uprawnień wynikających z niniejszej Gwarancji. W przypadku braku zgodności Towaru z umową Kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt Sprzedawcy, zaś Gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
 2. Wykonanie uprawnień z Gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z umową.
 3. W razie wykonywania przez Kupującego uprawnień z Gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu niezgodności Towaru z umową ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Sprzedawcę wykonania obowiązków wynikających z Gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.


Na stronie Konwit.pl wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania wszystkich funkcji. Oprócz tego na stronie korzystamy także z plików cookies podmiotów trzecich w celu korzystania z zewnętrznych narzędzi analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Informacje gromadzone za pośrednictwem tych plików cookies przetwarzane są również przez dostawców narzędzi zewnętrznych.

Wszystkie potrzebne informacje o cookies znajdziesz w naszej Polityce prywatności. Masz prawo zarządzać plikami cookies, w tym wyłączyć wszystkie pliki cookies, które nie są konieczne do funkcjonowania strony.

Czy wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies, innych niż niezbędne, na zasadach opisanych w Polityce prywatności?

Privacy Settings saved!
Ustawienia ciasteczek cookie

Te pliki cookie pozwalają nam zliczać wizyty i źródła ruchu, dzięki czemu możemy mierzyć i poprawiać wydajność naszej witryny.

 • _ga
 • _gid
 • _gat_gtag_UA_GTM-WQ8J4D5
 • _ga_3S8K12C7BK

Odrzuć wszystkie
Zaakceptuj wszystkie